Noteikumi un nosacījumi


AUTOMAŠĪNAS NOMAS LĪGUMA NOTEIKUMI

1. Iznomātājs par atlīdzību uz noteiktu laiku nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā Automašīnu.

2. Kopā ar Automašīnu Nomniekam tiek nodoti ar Automašīnas ekspluatāciju saistītie dokumenti/vai tā kopija un pamataprīkojums, kā arī, ja Nomnieka izvēlējies, tiešsaistes rezervācijas sistēmā apstiprinātais papildaprīkojums.

3. Automašīnu drīkst vadīt tikai Nomnieks, kurš ir vismaz 21 gadu vecs, un kuram ir derīga autovadītāja apliecība, kas izdota ne ātrāk kā pirms 2 gadiem no Automašīnas rezervācijas brīža, kā/vai arī Nomnieka pilnvarotā persona, vai papildu autovadītājs, kurš ir vismaz 21 gadu vecs, un kuram ir derīga autovadītāja apliecība, kas izdota ne ātrāk kā pirms 2 gadiem no Automašīnas rezervācijas brīža. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par viņa pilnvarotās personas, vai papildu vadītāja faktisko rīcību, lai tiktu ievēroti un izpildīti visi šī nomas Līguma noteikumi. Nomnieks pilnībā uzņemsies atbildību pret Iznomātāju gadījumā, ja Nomnieka pilnvarotās personas, vai papildu autovadītāja apzinātas, vai neapzinātas rīcības rezultātā Iznomātājam būs radušies, vai radīsies zaudējumi, vai to rīcības rezultātā nebūs izpildāmi šī Līguma noteikumi. Automašīnas saņemšanas brīdī Nomnieks vai tā pilnvarotā persona uzrādīs Iznomātājam salīdzināšanai savu pasi, vai ID karti un autovadītāja apliecību, kuru datiem jāsakrīt ar sākotnējā rezervācijas veidlapā aizpildīto informāciju.

4. Nomnieks piekrīt, ka ir saņēmis Automašīnu ar tīru virsbūvi un salonu, uzpildītu degvielas bāku atbilstoši apjomam, kas fiksēts pie Automašīnas nodošanas Nomniekam, nevainojamā tehniskā stāvoklī, bez jebkādiem bojājumiem, vai (ja tādi ir) saskaņā ar Automašīnas pieņemšanas – nodošanas aktu. Nomnieks apņemas noteiktajā laikā un vietā nodot atpakaļ Iznomātājam Automašīnu ar tīru virsbūvi un salonu, uzpildītu degvielas bāku atbilstoši apjomam, kas fiksēts pie Automašīnas nodošanas Nomniekam, nevainojamā tehniskā stāvoklī, bez jebkādiem bojājumiem, vai (ja tādi ir) saskaņā ar Automašīnas pieņemšanas – nodošanas aktu. Nomnieks apņemas laika posmā no 22:00 līdz 8:00 turēt Automašīnu diennakts apsargājamās stāvvietās, vai slēgtā teritorijā. Nomnieks, ekspluatējot Automašīnu, ir atbildīgs par pareizas un noteiktiem standartiem atbilstošas degvielas  izmantošanu. Nomas perioda laikā izmantotā degviela netiek iekļauta nomas maksā.


REZERVĀCIJA UN PAKALPOJUMA APMAKSA

  1. Izvēlieties automašīnas nomas periodu, saņemšanas un nodošanas vietu.
  2. Izvēlieties automašīnas klasi un modeli.
  3. Izvēlieties papildaprīkojumu vai papildpakalpojumu, ja nepieciešams.
  4. Izvēlieties vai rezervēsiet un apmaksāsiet automašīnas nomu kā privātpersona vai juridiska persona. Aizpildiet rezervācijas veidlapu.
  5. Izvēlieties apmaksas veidu.
  6. Pēc maksājuma veikšanas PRIME AUTO RENT SIA Jums nosūtīts rezervācijas apstiprinājumu, kā arī rēķinu.

NB! Personai uz kuras vārda ir veikta rezervācija IR JĀBŪT tai personai, kuras bankas kredītkarte ir tikusi izmantota, veicot maksājumu, un kura izmantos nomāto automašīnu. Ja maksāsiet ar bankas pārskaitījumu, automašīna skaitīsies rezervēta tikai pēc rēķina apmaksas, par ko PRIME AUTO RENT SIA nosūtīs Jums atsevišķu e-pasta ziņojumu.


DISTANCES LĪGUMS

Šajā Interneta vietnē (www.primeauto.lv) piedāvāto pakalpojumu pārdevējs PRIME AUTO RENT SIA, Reģ. Nr. LV40002181327, juridiska adrese: Avotu 14, LV-5071, Rīga, Latvija no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pakalpojumu (automašīnas nodošanu nomā), atbilstoši Pircēja pasūtījumam.


PIEGĀDES UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

Pircējs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo pakalpojumu (t.sk. papildaprīkojuma un papildpakalpojumu, ja nepieciešams) veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina pakalpojumu piegādi (automašīnas nodošanu nomā) atbilstoši Pircēja izvēlētajai vietai un laikam, kuru Pircējs ir norādījis interneta veikala rezervācijas sistēmā.

DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pakalpojuma (automašīnas rezervācijas) pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pakalpojumu piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

JA NOTICIS CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMS

  1. Novērtējiet ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un saglabājiet pierādījumus: Ja iespējams, fiksējiet ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu identifikācijas datus, kā arī iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un adreses. Priekšlaicīgi neuzņemieties savu vainu un atbildību (to novērtēs kompetentās iestādes). Nepametiet ceļu satiksmes negadījuma vietu bez saskaņošanas ar Valsts policiju. Aizpildiet dokumentus par ceļu satiksmes negadījumu un nosūtiet tos PRIME AUTO RENT SIA uz info@primeauto.lv 24 stundu laikā;
  2. Ja ceļu satiksmes negadījumā cietusi kāda persona: Iespēju robežās sniedz pirmo palīdzību cietušajai personai, bet nekavējoties sazinies ar Neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruņiem 113 vai 112, kā arī izsauc ceļu policiju, zvanot pa tālruņiem 110 vai 11

PALĪDZĪBA UZ CEĻA

Apdrošinātais papildus risks Palīdzība uz ceļa ir:

  1. Transportlīdzekļa iepriekš neparedzama salūšana vai bojājums, kā rezultātā transportlīdzekļa lietošana nav iespējama vai tā nav atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem;
  2. Degvielas pēkšņa izbeigšanās.

Šo pakalpojumu nodrošina apdrošināšanas kompānija AAS “BTA Baltic Insurance Company”. Un kuru var pieteikt 24/7 iestājoties apdrošināšanas gadījumam zvanot Klientu atbalsta dienestam pa tālruni +371 26121212.