Mēs novērtējam jūsu privātumu!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu e-veikala un statistikas datus, kas palīdzēs mums sniegt jums labāko pieredzi mūsu e-veikalā un mājas lapā. Jūs varat uzzināt vairāk mūsu Privātuma politikā. Ja vēlaties, varat veikt izmaiņas un atteikties no analītikas sīkdatņu izmantošanas, taču bez tehniskajām sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt mājaslapas korektu darbību.

Noteikumi un nosacījumi

AUTOMAŠĪNAS NOMAS LĪGUMA NOTEIKUMI

 1. Iznomātājs par atlīdzību uz noteiktu laiku (vai līdz brīdim, kad Iznomātājs to ir pārņēmis atpakaļ savā valdījumā atbilstoši šī Līguma 4.punkta prasībām) - nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā Automašīnu. Ja Autovadītājs neatdod Automašīnu atpakaļ Nomas līgumā noteiktajā vietā un laikā, Iznomātājs aprēķina maksu par nomas perioda pagarināšanu (vai par papildu dienām) un maksu par katru izvēlēto pozīciju (pakalpojums, papildus aprīkojums u.c.) par katru kavējuma diennakti.

 2. Kopā ar Automašīnu Nomniekam tiek nodoti ar Automašīnas ekspluatāciju saistītie dokumenti/vai tā kopija un pamataprīkojums, kā arī, ja Nomnieka izvēlējies, tiešsaistes rezervācijas sistēmā apstiprinātais papildaprīkojums.

 3. Automašīnu drīkst vadīt tikai Nomnieks, kurš ir vismaz 21 gadu vecs, un kuram ir derīga autovadītāja apliecība, kas izdota ne ātrāk kā pirms 2 gadiem no Automašīnas rezervācijas brīža, kā/vai arī Nomnieka pilnvarotā persona, vai papildu autovadītājs, kurš ir vismaz 21 gadu vecs, un kuram ir derīga autovadītāja apliecība, kas izdota ne ātrāk kā pirms 2 gadiem no Automašīnas rezervācijas brīža. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par viņa pilnvarotās personas, vai papildu vadītāja faktisko rīcību, lai tiktu ievēroti un izpildīti visi šī nomas Līguma noteikumi. Nomnieks pilnībā uzņemsies atbildību pret Iznomātāju gadījumā, ja Nomnieka pilnvarotās personas, vai papildu autovadītāja apzinātas, vai neapzinātas rīcības rezultātā Iznomātājam būs radušies, vai radīsies zaudējumi, vai to rīcības rezultātā nebūs izpildāmi šī Līguma noteikumi. Automašīnas saņemšanas brīdī Nomnieks vai tā pilnvarotā persona uzrādīs Iznomātājam salīdzināšanai savu pasi, vai ID karti un autovadītāja apliecību, kuru datiem jāsakrīt ar sākotnējā rezervācijas veidlapā aizpildīto informāciju.

 4. Nomnieks piekrīt, ka ir saņēmis Automašīnu ar tīru virsbūvi un salonu, uzpildītu degvielas bāku atbilstoši apjomam, kas fiksēts pie Automašīnas nodošanas Nomniekam, nevainojamā tehniskā stāvoklī, bez jebkādiem bojājumiem, vai (ja tādi ir) saskaņā ar Automašīnas pieņemšanas – nodošanas aktu. Nomnieks apņemas noteiktajā laikā un vietā nodot atpakaļ Iznomātājam Automašīnu ar tīru virsbūvi un salonu, uzpildītu degvielas bāku atbilstoši apjomam, kas fiksēts pie Automašīnas nodošanas Nomniekam, nevainojamā tehniskā stāvoklī, bez jebkādiem bojājumiem, vai (ja tādi ir) saskaņā ar Automašīnas pieņemšanas – nodošanas aktu. Nomnieks apņemas laika posmā no 22:00 līdz 8:00 turēt Automašīnu diennakts apsargājamās stāvvietās, vai slēgtā teritorijā. Nomnieks, ekspluatējot Automašīnu, ir atbildīgs par pareizas un noteiktiem standartiem atbilstošas degvielas  izmantošanu. Nomas perioda laikā izmantotā degviela netiek iekļauta nomas maksā.

 5. Nomnieks piekrīt, ka izmantos Automašīnu saskaņā ar šī nomas Līguma noteikumiem un maksās Iznomātājam pielīgto nomas maksu, drošības naudu, maksu par Līgumā noteiktā nobraukuma pārsniegšanu, kā arī atlīdzinās zaudējumus, saskaņā ar šī nomas Līguma 10. punktu, gadījumā, ja Nomnieka apzinātas vai neapzinātas rīcības dēļ Iznomātājam tādi būs radušies, vai Nomnieka faktiskās rīcības rezultātā nebūs izpildāmi šī Līguma noteikumi. Nomnieks likumā noteiktajā kārtībā apmaksās administratīvos sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē, ja tādi Automašīnas nomas perioda laikā tiks piemēroti.

 6. Automašīnai ir noformēta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise (OCTA). Automašīna ir apdrošināta pret bojājumiem (KASKO) ar noteiktu Nomnieka pašrisku – XX.XX EUR ( viens tūkstotis divi simti eiro un nulle centi), kā arī pret Automašīnas vai tās daļu zādzību un Automašīnas bojāeju (KASKO) ar noteiktu Nomnieka pašrisku – 15% (piecpadsmit procenti) no transportlīdzekļa apdrošinājuma summas. Nomnieks var samazināt minēto atbildības apjomu/pašrisku pret bojājumiem līdz 0.00 EUR, samaksājot papildu summu tiešsaistes rezervācijas sistēmā, atbilstoši izvēlētajam nomas laika periodam. Nomniekam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā jāinformē Iznomātājs par apdrošināšanas gadījumu, ja tāds ir iestājies. Automašīnas zādzības gadījumā Nomniekam ir jāuzrāda/jāatdod Iznomātājam Automašīnas atslēgas, signalizācijas pults un Automašīnas tehniskā pase. Par Automašīnas zādzību, laupīšanu, izkrāpšanu vai piesavināšanos, kā arī Automašīnas bojājumiem, kuri radušies Nomnieka apzinātas, vai neapzinātas rīcības rezultātā (t.sk. pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu), pārkāpjot šī nomas Līguma noteikumus, kā rezultātā Iznomātāja apdrošināšanas kompānija atsakās segt Iznomātājam radušos zaudējumus, atbildīgs ir Nomnieks, kurš labprātīgi segs Iznomātājam visus radušos zaudējumus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no zaudējumu aprēķināšanas brīža, pat ja Nomnieks ir bijis samazinājis atbildības apjomu/pašrisku līdz 0.00 EUR. Apdrošināšana neatbrīvo Nomnieku no materiālās atbildības par bojājumiem, kas nodarīti Automašīnas salonam, pamataprīkojumam un papildaprīkojumam, ja tie radušies Nomnieka faktiskās rīcības dēļ. Gadījumā, ja Nomnieks kavēs Automašīnas atgriešanu vairāk kā par 8 stundām, nevienojoties par to ar Iznomātāju vai pamēt Latvijas Republikas administratīvo teritoriju robežās, (ja nav noradīta cita lietošanas teritorija slēdzot šo nomas Līgumu), Iznomātājs uzskatīs Automašīnu par nozagtu, izkrāptu vai piesavinātu un rīkosies saskaņā ar šī nomas Līguma 11.punktu, t.sk. vērsīsies tiesībsargājošās iestādēs.

 7. Nomniekam, un/vai tā pilnvarotai personai, un/vai tā papildu vadītājam nomas perioda laikā, esot iesaistītiem ceļu satiksmes negadījumā, jāievēro Iznomātāja un tā apdrošināšanas kompānijas tiesiskās intereses, veicot sekojošas darbības: fiksēt ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu identifikācijas datus; fiksēt ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un adreses; neuzņemties savu vainu un atbildību; nepamest Automašīnu, nerūpējoties par tās aizsardzību un drošību; nekavējoties ziņot par ceļu satiksmes negadījumu policijai un neatstāt ceļu satiksmes negadījuma vietu bez saskaņošanas ar policiju; aizpildīt dokumentus par ceļu satiksmes negadījumu un nosūtīt tos Iznomātājam 24 stundu laikā.

 8. Nomnieks apņemas izmantot Automašīnu saudzīgi un ekonomiski tikai saskaņā ar šī nomas Līguma nosacījumiem, Iznomātāja norādījumiem un Automašīnas tehniskajām īpašībām, ievērojot vislielāko rūpību un ceļu satiksmes noteikumus, pārvietoties tikai Latvijas Republikas administratīvo teritoriju robežās, ja nav noradīta cita lietošanas teritorija slēdzot šo nomas Līgumu. Automašīnu aizliegts izmantot: alkoholisko dzērienu, narkotisko vai psihotropo vielu iespaidā, komercpārvadājumiem; nododot to atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajām personām; autovadītāju apmācībai; autotransporta sacīkstēs, driftēšanai un braukšanai ārpus oficiāli marķētiem ceļiem; citu transportlīdzekļu vilkšanai vai stumšanai. Iznomātājam ir tiesības jebkādu šī Līguma noteikumu pārkāpumu gadījumā no Nomnieka puses, bez atsevišķa brīdinājuma, vienpusēji izbeigt nomas Līgumu un pārņemt Automašīnu savā rīcībā, paturot sev izdarītos nomas maksājumus.

 9. Automašīnas saņemšanas brīdī nepieciešamības gadījumā Iznomātājs no Nomnieka, vai tā pilnvarotās personas kredītkartes rezervēs drošības naudu, atbilstoši izvēlētās Automašīnas klasei un modelim. Nomniekam vai tā pilnvarotai personai jābūt kredītkartes turētājam. Iznomātājs atcels Nomniekam rezervētās drošības naudas priekšautorizāciju 10 (desmit) darba dienu laikā no Automašīnas atgriešanas Iznomātājam, ja Nomnieks būs izpildījis visus šī nomas Līguma nosacījumus.

 10. Nomnieks apņemas nekavējoties no nomas attiecību izbeigšanas, vai pēc Iznomātāja pieprasījuma, atlīdzināt Iznomātājam visus radušos zaudējumus, kā arī Līgumsodus šādā apmērā: ja Automašīnas atgriešana tiks kavēta vairāk kā par divām stundām, veicot maksājumu vienas dienas nomas maksas apmērā; ja Automašīna tiks atgriezta ar nepilnu degvielas tvertni, veicot maksājumu – 3,00 EUR (trīs eiro, 00 centi) par katru iztrūkstošo degvielas litru un par uzpildi 20,00 EUR( divdesmit eiro); ja Automašīna tiks atgriezta ar netīru virsbūvi, veicot maksājumu – 30,00 EUR (trīsdesmit eiro); ja Automašīna tiks atgriezta ar netīru salonu, veicot maksājumu – 30,00 EUR (trīsdesmit eiro), ja Automašīna tiks atgriezta ar netīru salonu, kuram nepieciešama ķīmiska tīrīšana, veicot maksājumu – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro); ja Automašīnai tiks nozaudētas atslēgas, veicot maksājumu – 500,00 EUR (pieci simti eiro); ja Automašīnai tiks nozaudēta tehniskā pase, veicot maksājumu – 200,00 EUR (divi simti eiro); ja Automašīna tiks atgriezta ar piesmēķētu salonu – 200,00 EUR (divi simti eiro); par piemērotā soda ceļu satiksmē administrēšanu (t.sk. sodi par neapmaksāto maksas autostāvvietu) – no 40,00 EUR (četrdesmit eiro); par Automašīnas pamataprīkojuma nozaudēšanu – līdz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) par katru vienību; par Automašīnas papildaprīkojuma nozaudēšanu – līdz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) par katru vienību. Nomnieks par visiem zaudējumiem, Līgumsodiem un/vai Nomas maksas atlīdzināšanas nokavējumu apņemas maksāt Iznomātājam nokavējuma procentus 1% (viens procents) no neatlīdzinātās summas par katru nokavējuma dienu līdz saistību pilnīgai izpildei.

 11. Ja Nomnieks pārkāps šī Līguma noteikumus, radot Iznomātājam zaudējumus, Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji bez Nomnieka piekrišanas ieturēt ikvienu Nomniekam piestādīto dīkstāvi un maksājumus par Automašīnai radītajiem bojājumiem, saskaņā ar šī Līguma 10.punktu. Ja Nomnieks saskaņā ar šo Līgumu nav veicis sev saistošos maksājumus attiecībā pret Iznomātāju un trešajām personām, Iznomātājs apmaksās visus Nomniekam saistošos maksājumus (t.sk. sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē) no Nomnieka iemaksātās drošības naudas. Ja kopējais maksājumu apmērs pārsniegs Nomnieka iemaksātās drošības naudas apmēru, tad atlikušo maksājumu daļu Iznomātājs ir tiesīgs noņemt/atskaitīt no Nomnieka, vai tā pilnvarotās personas bankas kredītkartes, vai piedzīt maksu no Nomnieka ar trešo personu starpniecību, ja Nomnieks neveic labprātīgu zaudējumu, nokavējuma procentu un/vai citu tam piestādīto maksājumu apmaksu šī Līguma noteiktajā kārtībā. Nomnieks piekrīt, ka jebkādu no šī Līguma izrietošo maksājumu neveikšanas attiecībā pret Iznomātāju gadījumā, Iznomātājam ir tiesības nodot šī Līguma datus un Līguma kopiju trešajām personām piedziņas darbību veikšanai, kā arī tiesībsargājošām iestādēm gadījumā, ja Nomnieks ar Automašīnu būs veicis prettiesiskas darbības. Visus izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu Iznomātājam, apmaksā Nomnieks. Nomniekam nav tiesību nodot kādam savas tiesības, kuras izriet no šī nomas Līguma. Iznomātājam nav nepieciešama Nomnieka piekrišana, lai nodotu trešajām personām savas tiesības un pienākumus.

 12. Par šī nomas Līguma noteikumu izmaiņām Iznomātājs ar Nomnieku vienojas rakstiski. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem pēc prasītāja izvēles tiesā vai Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā (Šķīrējtiesu reģistra reģ. Nr.40003759441), vai Rīgas Civillietu šķīrējtiesā (Šķīrējtiesu reģistra reģ. Nr. 40103222046), saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību.

 13. Nomnieks ar savu parakstu apliecina, ka viņš ir izlasījis visus Līguma noteikumus, tam ir saprotamas tiesiskās sekas, kas iestājas parakstot šo Līgumu, informācija par Automašīnas izmantošanu ir vispusīga un pilnīga, informācija par norēķinu kārtību un atbildības apmēru ir skaidra un saprotama. Parakstot šo Līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt to un uzņemties tajā ietvertās tiesības un pienākumus.

 14. Šis nomas Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lappusēm latviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs tiek nodots Iznomātājam, bet otrs – Nomniekam. Visa svarīgā un no šī nomas Līguma izrietošā informācija var tikt nosūtīta uz Nomnieka norādīto dzīvesvietas vai juridisko adresi un/vai norādīto e-pastu.

REZERVĀCIJA UN PAKALPOJUMA APMAKSA

 1. Izvēlieties automašīnas nomas periodu, saņemšanas un nodošanas vietu;

 2. Izvēlieties automašīnas klasi un modeli;

 3. Izvēlieties papildaprīkojumu vai papildpakalpojumu, ja nepieciešams;

 4. Izvēlieties vai rezervēsiet un apmaksāsiet automašīnas nomu kā privātpersona vai juridiska persona. Aizpildiet rezervācijas veidlapu;

 5. Izvēlieties apmaksas veidu;

 6. Pēc maksājuma veikšanas PRIME AUTO Jums nosūtīts rezervācijas apstiprinājumu, kā arī rēķinu.

NB! Personai uz kuras vārda ir veikta rezervācija IR JĀBŪT tai personai, kuras bankas kredītkarte ir tikusi izmantota, veicot maksājumu, un kura izmantos nomāto automašīnu. Ja maksāsiet ar bankas pārskaitījumu, automašīna skaitīsies rezervēta tikai pēc rēķina apmaksas, par ko PRIME AUTO nosūtīs Jums atsevišķu e-pasta ziņojumu.

DISTANCES LĪGUMS

Šajā Interneta vietnē (www.primeauto.lv) piedāvāto pakalpojumu pārdevējs PRIME AUTO no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pakalpojumu (automašīnas nodošanu nomā), atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

PIEGĀDES UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

Pircējs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo pakalpojumu (t.sk. papildaprīkojuma un papildpakalpojumu, ja nepieciešams) veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina pakalpojumu piegādi (automašīnas nodošanu nomā) atbilstoši Pircēja izvēlētajai vietai un laikam, kuru Pircējs ir norādījis interneta veikala rezervācijas sistēmā.

DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pakalpojuma (automašīnas rezervācijas) pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pakalpojumu piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

JA NOTICIS CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMS

 1. Novērtējiet ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un saglabājiet pierādījumus: Ja iespējams, fiksējiet ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu identifikācijas datus, kā arī iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un adreses. Priekšlaicīgi neuzņemieties savu vainu un atbildību (to novērtēs kompetentās iestādes). Nepametiet ceļu satiksmes negadījuma vietu bez saskaņošanas ar Valsts policiju. Aizpildiet dokumentus par ceļu satiksmes negadījumu un nosūtiet tos PRIME AUTO uz info@primeauto.lv 24 stundu laikā;

 2. Ja ceļu satiksmes negadījumā cietusi kāda persona: Iespēju robežās sniedz pirmo palīdzību cietušajai personai, bet nekavējoties sazinies ar Neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruņiem 113 vai 112, kā arī izsauc ceļu policiju, zvanot pa tālruņiem 110 vai 112

 3. Informējiet PRIME AUTO atbildīgo darbinieku zvanot pa tālruni +371 23110404 un Sekojiet atbildīgā darbinieka norādēm.

Gadījumā, ja atbildīgo darbinieku nav iespējams sazvanīt un auto nomas automašīna nav braukšanas kārtībā nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, sazinies ar apdrošināšanas kompānijas Klientu atbalsta dienestu lai informētu par ceļu satiksmes negadījumu, saņemtu instrukcijas tālāko darbību veikšanai un pieteiktu apdrošināšanas gadījumu.

PALĪDZĪBA UZ CEĻA

Apdrošinātais papildus risks "Palīdzība uz ceļa" ir:

 1. Transportlīdzekļa iepriekš neparedzama salūšana vai bojājums, kā rezultātā transportlīdzekļa lietošana nav iespējama vai tā nav atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem;

 2. Degvielas pēkšņa izbeigšanās.

Šo pakalpojumu nodrošina apdrošināšanas kompānija. Un kuru var pieteikt 24/7 iestājoties apdrošināšanas gadijumam zvanot Klientu atbalsta dienestam.

REZERVĀCIJAS ATCELŠANA

Automašīnas rezervāciju iespējams atcelt, aizpildot Rezervācijas atcelšanas pieteikumu.

Rezervācijas atcelšanas noteikumi:

 1. Automašīnas rezervācijas atcelšana būs bezmaksas, ja rezervācijas atcelšanas pieteikums tiks nosūtīts 14 (četrpadsmit) pilnas dienas pirms sākotnējā automašīnas rezervācijas laika;
 2. Ja rezervācijas atcelšanas pieteikums tiks nosūtīts vēlāk nekā 14 (četrpadsmit) pilnas dienas, bet agrāk kā 7 (septiņas) pilnas dienas pirms sākotnējā automašīnas rezervācijas laika, PRIME AUTO ieturēs rezervācijas administrēšanas maksu 50% apmērā no kopējā paredzētā automašīnas nomas maksas pakalpojuma;
 3. Ja rezervācijas atcelšanas pieteikums tiks nosūtīts vēlāk  kā 7 (septiņas) pilnas dienas pirms sākotnējā automašīnas rezervācijas laika, vai Nomnieks neieradīsies noteiktajā automašīnas nodošanas vietā un laikā, PRIME AUTO ieturēs rezervācijas administrēšanas maksu 100% apmērā no kopējā automašīnas nomas maksas pakalpojuma.

Sūtīt Rezervācijas atcelšanas pieteikumu